Commissies

Commissie Milieu en Groen

Commissieleden zijn:

  • Ingeborg Fick, telefoon: (073) 6890040
  • Trude Baert, telefoon: (073) 6131995

E-mail: milieuengroen@wijkraadzuid.nl

Het meest groene deel van de gemeente 's-Hertogenbosch is de wijk Zuid en dat wil de commissie milieu en groen ook zo houden. Groen in de wijk houdt ons dichter bij de natuur, en zorgt voor zuurstof. De bewoners van Zuid, hebben meestal bewust voor deze groene woonomgeving gekozen. De commissie milieu en groen heeft zich als taak gesteld, het evenwicht tussen bebouwing en groen te behouden. Wij denken hierbij ook aan het plan Zuiderpark-Stadswalzone. De commissie kan een bemiddelende rol spelen bij de aanleg of het onderhoud van groenstroken, het ophalen van blad in de herfst en het plaatsen van bladkorven daar waar dat nodig is. De commissie werkt nauw samen met het gemeentelijke wijkteam. Wij vragen de wijkbewoners selectief met de bomen en struiken in hun tuin om te gaan en te bezien of er genoeg groen over blijft voor de vele soorten vogels in de wijk. Een groene wijk begint met uw eigen tuin en als wij allen rekening houden met de natuur blijft het prettig wonen in onze wijk.
____________________________________________________________________________

Commissie Verkeer

Commissieleden zijn:

  • Gerard Schouten, telefoon (073) 6132310
  • Frans Baert, telefoon: (073) 6132310
  • Jacques van Dijk, telefoon (073) 6124017

E-mail: verkeer@wijkraadzuid.nl

Doel van de commissie: het bevorderen van de verkeersveiligheid en het bestrijden van verkeersover-last in de wijk Zuid.
Werkwijze: de werkgroep bestaat uit een aantal personen die periodiek bij elkaar komen en hun ogen en oren open houden voor signalen uit de wijk. Er wordt contact onderhouden met wijkbewo-ners en met de gemeente, over actuele verkeersonderwerpen. Ook is er contact met de basisschool Het Bosschebroek, De Cirkel en het Sint Janslyceum i.v.m. de veiligverkeersweek die elk jaar wordt georganiseerd door de Wijkraad. Onderwerpen welke ook aandacht vragen zijn: de hoge snelheden van het autoverkeer op de doorgaande wegen in de wijk zoals de Pettelaarseweg, de Gestelseweg en de Van Veldekekade, verder het plan Zuiderpark-Stadswalzone, onveilige fiets-paden, verkeers-drempels, 30 km zones, rotondes, de A2, enz. enz.
____________________________________________________________________________

Commissie Stedenbouwkunde

Commissieleden zijn:

  • Gerard Schouten, telefoon: (073) 6132310
  • Jacques van Dijk, telefoon (073) 6124017
  • Giaan Dang

E-mail: stedenbouwkunde@wijkraadzuid.nl

Wat zijn de ambities;
Het voorzieningsniveau van winkels en detailhandel kwalitatief verbeteren en kwantitatief op niveau houden. Diversiteit aan voorzieningen in de wijk behouden en liefst uitbreiden (horeca, sociaal, cultureel, recreatief). Behouden, versterken en opnieuw inrichten van groene plekken in en om de wijk, in samenwerking met de commissie milieu en groen. Opvullen van lege plekken met belangrijke prioriteit voor groen, diverse voorzieningen en, woningbouw met speciale aandacht voor jongeren. Verbetering van de verkeersveiligheid rond al deze voorzieningen, in samenwerking met de commissie verkeer.
Hoe pakken we het een en ander aan?
Door onze ogen en oren de kost te geven in gesprek met wijkbewoners en op openbare
vergaderin-gen van de Wijkraad. Door regelmatig te kijken naar diverse publicaties en met de gemeentelijke afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (ROS), projectontwikkelaars en direct betrokken bewoners uit onze wijk, te overleggen over structuurvisies, bestemmingsplannen, Zelfstandige Project Procedures (ZPP's), concrete bouwplannen, etc. Door het leveren van officiële inspraakreacties en zonodig het indienen van bezwaren tegen (onderdelen daarvan) verschillende ruimtelijke visies en plannen bij gemeente, en eventueel ook bij hogere instanties, zoals het provinciebestuur en de Raad van State.
____________________________________________________________________________

Commissie Communicatie

Commissielid zijn:

  • Gerard Schouten, telefoon: (073) 6132310
  • Giaan Dang

E-mail: communicatie@wijkraadzuid.nl

De commissie houdt zich bezig met de vraag hoe de communicatie naar de wijkbewoners het beste vorm en inhoud kan krijgen. Veel wijkbewoners willen weten wat er in hun wijk speelt en wat er in de komende jaren kan veranderen. De commissie ziet het als een van haar taken om die informatie ade-quaat te geven. In de wijkraadvergadering, welke periodiek wordt belegd, kunt u de agenda volgen en uw mening of vragen openbaar maken.
Via onze website (www.wijkraadzuid.nl) kunnen wijkbewoners zich op de hoogte houden van wat er in de Wijkraad is besproken. De website zal ook nieuws van de werkgroepen publiceren. De voor-zitter onderhoudt contacten met de lokale pers, zoals het Brabants Dagblad, het Stadsblad en de Bossche Omroep.
Met een jaarlijks uit te geven jaarverslag en informatieboekje houdt de commissie u op de hoogte van de samenstelling en het werk van de Wijkraad en ontvangt u nuttige tips en verwijzingen. En uiteraard krijgt u vier keer per jaar ons eigen blad "Nieuwsbrief" thuis bezorgd. De commissie communicatie staat open voor andere mogelijkheden om de wijkbewoners te informeren over de wijk en de Wijk-raad. Heeft u op- of aanmerkingen in het belang van de wijk, meldt u dit dan aan de Wijkraad.
E-mail: info@wijkraadzuid.nl